เกี่ยวกับเรา

Technology more value

gold logo

ณัฐวัฒน์การบัญชี
Accounting service

เกี่ยวกับเรา

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัท ณัฐวัฒน์การบัญชีและกฏหมาย จำกัดมีแนวนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความตั้งใจและมีการพัฒนาการเติบโต การบริหารจัดการที่สมดุลทั้งระบบ ทำบัญชี ภาษี และระบบงานสนับสนุน อื่นๆ เช่น จดทะเบียนบริษัท Workpermit  Non-B visa ใบอนุญาตต่างๆ ให้สำเร็จในธุรกิจ แบบ One Stop service ปรับตัวให้รองรับ New Normol  รองรับ Social Distancing  และพร้อมที่จะก้าวย่างสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนในอนาคต

วิสัยทัศน์

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่ประกอบธุรกิจเคียงคู่กับการพัฒนาระบบของลูกค้า  ให้ สามารถ ใช้กฎหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุด บวกกับเทคโนโลยี ที่ทันสมัยเพื่อการเติบโต ของกิจการลูกค้า

ภารกิจ

บริษัทจะดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อลูกค้าอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อนธุรกิจของลูกค้าที่ยังยืนต่อไป

นโยบายการปฏิบัติงานด้านบัญชี และ ภาษี

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านบัญชีภาษีของลูกค้า มีแนวทางที่ชัดเจน เกิดประโยชน์สูงสุดและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ จึงเห็นควรกำหนดนโยบายการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาษี เพื่อถือปฏิบัติดังนี้

การวางแผนและแนวทางการปฏิบัติทางด้านบัญชี และ ภาษี

ให้บริหารจัดการ

1.1ด้านโปรแกรมบัญชี

จัดให้กับลูกค้า ที่ มาเป็นลูกค้า ใช้บริการด้านบัญชีรายเดือน

1.2 ปิดงบรายเดือนให้ลูกค้า

(เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท กำหนด)ภาษีอากรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้แก่ลูกค้าโดยการเสียภาษีอากรให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด และรักษาชื่อเสียงและความสัมพันธ์ที่ดีขององค์กรต่อหน่วยงานภาษีของรัฐที่เกี่ยวข้อง

2.ให้นำส่งภาษีอากรภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

รอบคอบและเหมาะสม ไม่มีความเสี่ยงจากการนำส่งภาษีไม่ทันกำหนด และต้องบริหารจัดการการจ่ายเงินหรือขอคืนเงินภาษีอากรให้เกิดสภาพคล่องสูงสุดแก่ลูกค้า

3.การประสานงานด้านภาษีกับหน่วยงานราชการ

3.1 ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านภาษี และในการประสานงานด้านภาษีกับหน่วยงานราชการต้องดำเนินการโดยไมตรีมิตรภาพที่ดี ต่อหน่วยงานราชการ

4.จัดผู้รับผิดชอบด้านบัญชี และ ภาษี เป็นผู้สอบบัญชี รับอนุญาต

                 บ. ณัฐวัฒน์การบัญชีและกฏหมาย จก . รับทำบัญชี  ตรวจสอบบัญชี ภาษี VAT  ภาษีเงินได้นิติบุคคล  เพื่อปิดงบการเงิน โดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ผู้ประกอบการVAT มีความมั่นใจในงาน ที่มีความเกี่ยวข้องกัน ในทุกมิติ เช่น งานด้านบัญชี และ ภาษี เช่น  วางระบบบัญชี  ปิดงบการเงิน  Workpermit  Visa  จดทะเบียนบริษัท  ขอ รง.4 ใบอนุญาตสะสมอาหาร เกี่ยวข้องเพื่อการวางแผนที่ ดี เพื่อความถูกต้อง ประหยัด อย่างมีประสิทธิ์ภาพ ตามประมวลรัฏากร  ในธุรกิจทั่วไป และพิเศษ ที่เกี่ยวข้องกับ BOI  งานด้าน  BOI ในทุกมิติ  เช่น ขอบัตรส่งเสริมการลงทุน งานด้านกรมการจัดหางาน  เช่น ตท 3 ใบอนุญาตทำงาน งานสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง งานด้านวีซ่า

ใบกำกับภาษี

มั่นใจได้

 • ด้วยความชำนาญและเชี่ยวชาญ รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี  ภาษี VAT ภาษีเงินได้นิติบุคคล  ปิดงบการเงิน  วีซ่า  Workpermit  จดทะเบียนบริษัท  ขอ รง.4 ใบอนุญาตสะสมอาหาร  BOI  ของธุรกิจที่มีความเชื่อมโยง เกี่ยวข้องกัน ในทุกวงจรของงานที่มีการส่งต่อข้อมูลต่างๆ เพื่อนำไปใช้งานในแต่ละส่วนจึงต้องมีมืออาชีพ อย่างเรา อยู่เคียงข้างท่าน

ปรึกษาฟรี

 • เราทราบดีว่าในธุรกิจ ต้องมีการวางแผนที่ดี ในทุกๆ ฝ่ายของ องค์กร ที่ต้องเชื่อมโยงกัน เพื่อให้งานในองคกรณ์ ประสบความสำเร็จไปพร้อมกัน สนับสนุนกันในทุกฝ่าย ข้อมูลทุกฝ่ายสามารถส่งต่อเพื่อเป็นประโยชน์แก่กันและกันด้วยระบบ โปรแกรมบัญชี Oncloud และ Microsoft office 365 เพื่อสนับสนุน การทำบัญชี ภาษี การสอบบัญชี ขอ Workpermit Non-B  ฺBOI  เปิดดำเนินการ  BOI ประกันสังคม รง.4 
Planing
 • วางระบบ บริษัท ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI ให้ถูกต้อง ตามหลักกการ การประเมิน ของ สำนักงานส่งเสรืมการลงทุน เช่น
 • การนำเข้าเครื่องจักรใหม่
 • การซื้อเครื่องจักรเก่า เข้ามาใช้ในโครงการ
 • การทำสุตรการผลิต เพื่อ การนำเข้าวัตถุดิบที่ได้รับการยกเว้นภาษีอาการ
 • แก้ปัญหา ในการ นำวัตถุดิบ ในโครงการ ไปใช้ และขาย อย่างผิดวัตถุประสงค์
 • แก้ปัญหาการขอคืนภาษีอาการ ของกรมศุลกากรณ์
 • ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้กับ บริษัท สายการผลิต ที่มีความซับซ้อนเรื่อง ต้นทุน ที่มีผลกระทบ เมื่อ มีการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ขึ้นทะเบียน ผู้ส่งออกกับ กรมสรรพากร เพื่อความสะดวก ในการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ขอคืนภาษีอื่นๆ
Accounting
 • บริการที่ปรึกษาองค์กร Setup New Company in Thailand
 • บริการเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชีและวางแผนภาษี
 • รับเคลียร์ปัญหาภาษีกับกรมสรรพากร
 • รับปรึกษางานด้านกฎหมาย รับปรึกษาคดีและแจ้งความ
 • รับไกล่เกลี่ยเคลียร์คดีปัญหาที่เกิดขึ้นในธุรกิจ
 • รับปรึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)
 • รับวางแผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อสถาบันการเงิน
 • บริการฝึกอบรมหลักสูตรเจาะลึกบัญชีและภาษีที่ผู้บริหารกิจการต้องรู้
 • บริการนักสืบ ให้ความคุ้มครองส่วนบุคคล ความปลอดภัยส่วนบุคคล

บริการยอดนิยม

หน่วยงานราชการที่ติดต่อบ่อย

จดทะเบียนพาณิชย์
dbd
ยื่นภาษีonline
ru department

ศึกษาเพิ่มเติม

คลิก

ศึกษาเพิ่มเติม

คลิก

ศึกษาเพิ่มเติม

คลิก

ศึกษาเพิ่มเติม

คลิก

สรุปคือ

การดำเนินธุรกิจ มีหัวใจ อยู่ที่ การบริหารงาน การบริหารงานจะทำได้อย่างมีทิศทาง ส่วนหนึ่งมาจากบัญชีการเงิน ที่นำมาใช้เป็นข้อมูลของบัญชีเพื่อการจัดการ  (บัญชีบริหาร) ที่ต้องนำข้อมูลที่ถูกต้องของบัญชีการเงิน มาคิดวิเคาระห์ นั่นเอง และในยุคสมัยปัจจับัน ลักษณะการดำรงค์ชีวิตได้มีการปรับ ตาม Social distancing  ในการรักษาระบะห่าง สู่สังคม New normal ต้องมีเทคโนโลยี เข้ามาปรับใช้ เราจึงเตรียมเครื่องมือให้ท่านได้นำไปใช้ เพื่อการทำงาน ซึ่งหัวข้อในความจำเป็นที่ต้องมี ดังต่อไปนี้ มีความสะดวกทันเวลามากยื่งขึ้น

 1. ลักษณะของระบบบัญชีที่ดี
 2. การควบคุมภายใน
 3. แบบฟอร์มหรือเอกสารทางบัญชี
 4. สมุดลงรายการเบื้องต้น
 5. บัญชีแยกประเภท
 6. เครื่องจักรและเครื่องทุ่นแรง
 7. ระบบบัญชีสำหรับการจัดซื้อและการควบคุมสินค้าคงเหลือ
 8. ระบบบัญ๙ีเงินเดือนและค่าแรง
 9. ระบบบัญชีสำหรับการขายและการควบคุมลูกหนี้
 10. ระบบบัญชีสำหรับเงินสด
 11. ระบบบัญชีสำหรับสินทรัพย์ถาวร
 12. ระบบบัญชีสำหรับกิจการที่ผลิตสินค้า
 13. รายงาน
 14. ระบบบัญชีสำหรับกิจการบริการ

จดทะเบียนพาณืชย์

คลิก

sticker Free-download-10.gif

ยื่นภาษี ออน์

คลิก

sticker Free-download-8.gif

ข่าว ประกันสังคม

คลิก

    sticker Free-download-6.gif