ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รง.4

ใบอนุญาตประกอบกิจการ รง.4
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน การขออนุญาตตั้งกิจการโรงงาน รายละเอียดและสถานที่ห้ามตั้งโรงงาน โรงงานประเภทที่1 โรงงานประเทภที่ 2 โรงงานประเภทที่ 3 สรุปความหมายของโรงงาน

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

การขออนุญาตประกอบกิจการ โรงงานนั้น ต้องขออนุญาตก่อนดำเนิการ เปิดกิจการ ให้ถูกต้องเพราะเป็นการประกอบธุรกิจ ที่ต้องมีการควบคุมจากหน่วยงานของรัฐ เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการ รง.4 คือโรงงานจำพวกที่ 3 คือ โรงงานที่มีแรงม้ารวมของเครื่องจักรมากกว่า 50 แรงม้า และ/หรือ มีจำนวนคนงานมากกว่า 50 คน หรือเป็นโรงงานที่มีมลภาวะ เป็นโรงงานที่ต้องรับใบอนุญาตก่อนจึงจะตั้งโรงงานได้ โดยผู้ประกอบการจอต้องทำใบขออนุญาต ได้แก่ แบบ รง.3 คือ แบบคำขอรับใบอนุญาต และแบบ รง.4 คือ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน นอกจากนี้ ยังมีแบบ รง.3/1 คือแบบขอต่ออายุใบอนุญาต และ แบบ รง.3/2 คือแบบคำขอรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการ ซึ่งจะใช้ในกรณีที่มีการซื้อ เช่า หรือเช่าซื้อโรงงาน รวมถึงการรับเป็นมรดก เป็นต้น

factory

การขออนุญาตตั้งประกอบกิจโรงงาน

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ข้อบังคับ
มาตรา 10 ผู้ประกอบการกิจการโรงงานจำพวกที่ 1 ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 และประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว
มาตรา 11 ผู้ประกอบการกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 และประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว และเมื่อจะเริ่ม
ประกอบกิจการโรงงานให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบเสียก่อน
มาตรา 12 ผู้ประกอบการกิจการโรงงานจำพวกที่ 3 ต้องได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต และต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวง
ดังกล่าวและประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา 32
ห้ามมิให้ผู้ใดตั้งโรงงานก่อนได้รับใบอนุญาต
บทกำหนดโทษ
มาตรา 48 ผู้ใดประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 โดยไม่แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบตาม
มาตรา 11 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 49 ผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 ผู้ใดแจ้งการประกอบกิจการไม่ถูกต้องครบถ้วน
ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา 11 วรรคสอง หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 11 วรรคห้า หรือมาตรา 33
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
มาตรา 50 ผู้ใดประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3 โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 12 วรรคหนึ่ง
หรือตั้งโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 12 วรรคสอง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับ
ไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ในกรณีที่โรงงานตามวรรคหนึ่ง เป็นโรงงานประเภทหรือชนิดที่กำหนดจำนวนหรือขนาดที่จะให้
ตั้งหรือไม่ให้ตั้งในท้องที่ใด ตามประกาศที่ออกตามมาตรา 32 (1) ผู้กระทำต้องระวางโทษทั้งจำคุกไม่เกินสี่
ปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

รายละเอียด ประเภท และ สถานที่ห้ามตั้งโรงงาน

ประเภทของโรงงาน

ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 7 ได้แบ่งโรงงานอุตสาหกรรมออกเป็น 3 จำพวก คือ

 1. โรงงานจำพวกที่ 1 คือ โรงงานอุตสาหกรรมที่สามารถประกอบการได้โดยไม่ต้องขออนุญาต

ประกอบกิจการโรงงาน (ดูรายชื่อตามบัญชีท้ายกระทรวง)

 1. โรงงานจำพวกที่ 2 คือ โรงงานอุตสาหกรรมที่จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนประกอบกิจการ

(ดูรายชื่อตามบัญชีท้ายกระทรวง)

 1. โรงงานจำพวกที่ 3 คือ โรงงานอุตสาหกรรมที่ผู้ประกอบการจะต้องได้รับอนุญาตก่อนถึงจะ

ประกอบกิจการโรงงานได้ (ดูรายชื่อบัญชีท้ายกระทรวง)

สถานที่ห้ามตั้งโรงงาน

สถานที่ห้ามตั้งโรงงาน

โรงงานจำพวกที่ 1 , จำพวก 2 และ จำพวก 3 ห้ามตั้งโรงงานในสถานที่ดังต่อไปนี้

 1. บ้านจัดสรรเพื่อการพักอาศัย อาคารชุดพักอาศัย และบ้านแถวเพื่อการพักอาศัย
 2. ภายในระยะ 50 เมตรจากเขตติดต่อสาธารณสถาน ได้แก่ โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา วัด

หรือศาสนสถาน โรงพยาบาล โบราณสถาน สถานที่ทำการหน่วยงานของรัฐ แหล่งอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โรงงานจำพวก 1, 2 ทำเฉพาะ ข้อ 1 บ้านจัดสรร

ประเภทของโรงงาน ซึ่งมีขึ้นตอนการขออนุญาตต้องผ่าน อบต. (องค์การบริหารส่วนตำบล)

ประเภทของโรงงาน ซึ่งมีขึ้นตอนการขออนุญาตต้องผ่าน อบต. (องค์การบริหารส่วนตำบล)

ประเภทโรงงานที่การประกอบกิจการก่อมลพิษ ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จำนวน 11 รายการ

ดังต่อไปนี้ อยู่ในข่ายโรงงานที่ควรจะต้องผ่านการพิจารณาของสภาตำบลก่อนคือ ในขั้นตอนการพิจารณา

ของอุตสาหกรรมจังหวัด

 1. โรงงานโม่ บด หรือย่อยหิน ตามประเภทหรือชนิดโรงงาน ลำดับที่ 3(1)
 2. โรงงานประกอบหรือกิจการเกี่ยวกับกระดูกสัตว์ ตามประเภทหรือชนิดโรงงานลำดับที่ 4(3)
 3. โรงงานทำปลาป่น ตามประเภทหรือชนิดโรงงาน ลำดับที่ 15(2)
 4. โรงงานผลิตเยื่อกระดาษจากไม้ เศษผ้าหรือเส้นใย ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่

38(1)

 1. โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัตถุเคมีซึ่งมิใช้ปุ๋ยตาม

 

ประเภทหรือชนิดโรงงาน ลำดับที่ 42 ดังต่อไปนี้

5.1 โรงงานอุตสาหกรรมคลอ-แอลคาไลน์ (Chlor-alkaline Industry) ที่ใช้โซเดียมคลอไรด์

(NaC1) เป็นวัตถุดิบในการผลิตโซเดียมคาร์บอเนต (Na2 Co3) โซเดียมไฮดรอกไซด์

(NaOH) กรดไฮโดรคลอริน (HC1) คลอรีน (C12) โซเดียมไฮโนคลอไรด์ (NaOC1) และ

ปูนคลอรีน (Bleaching Powder)

5.2 โรงงานอุตสาหกรรมเปโตรเคมีคัล ที่ใช้วัตถุดิบซึ่งได้จากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม และ

หรือการแยกก๊าซธรรมชาติ

 1. โรงงานผลิตสารออกฤทธิ์ หรือสารที่ใช้ป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์โดยกระบวนการ

ทางเคมี ตามประเภทหรือชนิดโรงงานลำดับที่ 43(1)

 1. โรงงานผลิตปุ๋ยโดยกระบวนการทางเคมี ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 43(1)
 2. โรงงานกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ตามประเภทหรือชนิดโรงงาน ลำดับที่ 49
 3. โรงงานผลิตซีเมนต์ ตามประเภทหรือชนิดโรงงาน ลำดับที่ 57
 4. โรงงานประกอบกิจการอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการถลุง หลอมหรือผลิตเหล็ก หรือเหล็กกล้าใน

ชั้น (Iron and Steel Basic Industries) ตามประเภทหรือชนิดของโรงงาน ลำดับที่ 59

 1. โรงงานประกอบกิจการอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการถลุงและหลอมโลหะในชั้นต้นซึ่งมิใช่เหล็ก

หรือเหล็กกล้า (Non-Ferrous Metal Basic Industries) ตามประเภทหรือชนิดโรงงานลำดับที่

ประเภทโรงงานที่ต้องขออนุญาตผ่านศูนย์บริการเพื่อการลงทุน

ประเภทโรงงานที่ต้องขออนุญาตผ่านศูนย์บริการเพื่อการลงทุน
1. ประเภทของโรงงาน
รายการตามท้ายพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ดังต่อไปนี้
1.1 โรงงานทำน้ำตาลทรายแดง ทำน้ำตาลทรายดิบหรือน้ำตาลทรายขาว และโรงงานทำ
น้ำตาลทรายดิบหรือน้ำตาลทรายขาวให้บริสุทธิ์ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงาน
ลำดับที่ 11(2), 11(3), 11(4)
1.2 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว์ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่
15(1) , 15(2)
1.3 โรงงานต้ม กลั่น หรือผสมสุรา โรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ โรงงานทำหรือผสมสุรา
จากผลไม้ และโรงเบียร์ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 16, 17, 18, 19
1.4 โรงงานเลื่อยไม้ และทำไม้วีเนียร์ หรือไม้อัด ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับ
ที่ 34(1), 34(3)
1.5 โรงงานผลิตเยื่อกระดาษจากไม้ หรือวัสดุอื่น ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับ
ที่ 38(1)
1.6 โรงงานผลิตคลอแอลคาไลน์ (Chlor-Alkaline Insustry) ที่ใช้โซเดียมคลอไรด์
(NaCL) เป็น วัตถุดิบ, โซเดียมคาร์บอเนต (Na2 Co3), โซเดียมไฮดรอกไซด์ (HaOH)
กรดไอโดรคลอริค (NCL) คลอรีน (C12), โซเดียมไฮโพคลอไรด์ (NaOCL) และปูน
คลอรีน (Bleaching Powder) และโรงงานอุตสาหกรรมเปโตรเคมีที่ใช้วัตถุดิบซึ่งได้
จากการ กลั่นน้ำมันปิโตรเลียม และ/หรือการแยกก๊าซธรรมชาติในกระบวนการผลิต
ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 42(1)
1.7 โรงงานผลิตสารออกฤทธิ์หรือสารที่ใช้ป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ โดย
กระบวนการทางเคมี และโรงงานผลิตปุ๋ยเคมีตามประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับ
ที่ 43(1)
1.8 โรงงานกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 49
1.9 โรงงานทำซีเมนต์ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 57(1)

โรงงานจำพวก 1

โรงงานจำพวก 1 คือ โรงงานที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้อยู่ในขนาดของโรงงานจำพวก 1

โรงงานจำพวก 1 เป็นโรงงานที่

 1. ไม่ต้องยื่นขออนุญาต
 2. ประกอบกิจการได้ทันที
 3. ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดในกฎกระทรวงอันได้แก่

– สถานที่ตั้งโรงงาน

– ลักษณะอาคาร

– เครื่องจักร

– การควบคุมการปล่อยของเสียหรือมลพิษ

โรงงานจำพวก ที่ 2

โรงงานจำพวก 2

ขั้นตอนการขออนุญาต

ที่ยื่นเอกสาร

กรุงเทพ

– กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ใช้แบบรง.1 2 ชุด

ต่างจังหวัด

– อุตสาหกรรมจังหวัด

ใช้แบบ รง.1 3 ชุด

– เสียค่าธรรมเนียมในวันแจ้ง

และจะได้รับใบรับแจ้งประกอบ

กิจการโรงงานจำพวก 2 (ใบอนุญาต)

เอกสารประกอบการพิจารณา

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 4. แผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณโรงงาน และใบอนุญาตก่อสร้าง

การขออนุญาต

– ตั้งโรงงานได้ทันที แต่ทำเลต้องเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ข้อ 1

– อาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

– เจ้าหน้าที่จะออกตรวจสถานที่ในภายหลังเพื่อตรวจสอบดูว่าตรงกับที่แจ้งเอาไว้หรือไม่

– ไม่ต้องยื่นต่ออายุใบอนุญาตแต่ชำระค่าธรรมเนียมรายปีทุกปี ในวันครบรอบวันเริ่มประกอบการ

– เมื่อเลิกประกอบกิจการต้องแจ้งเลิก

ยื่นเอกสาร

ชำระค่าธรรมเนียมรายปี

รับใบรับแจ้งประกอบ

กิจการโรงงานจำพวกที่ 2

เริ่มประกอบกิจการ

แบบ รง.1

เอกสารประกอบ

– อัตราค่าธรรมเนียมเท่ากับ

อัตราค่าธรรมเนียมรายปีและขึ้นอยู่

กำลังขับเคลื่อนของเครื่องจักร แต่ไม่เกิน 450 บาท

 

โรงงานจำพวกที่ 3

หลักการเอกสารเพื่อขอ โรงงาน จำพวกที่ 3
1. โรงงานำพวกที่ 3 ได้แก่ โรงงาน ประเภท ชนิด และขนาด ดังบัญชีท้ายกฎกระทรวง พ.ศ.2535) ออกตามความใน พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ทมีการตังโรงงานจะต้องได้รับใบอนุญาตก่อน จึงจะดาเนินการได้ ทั้งนี้รวมถ้ามีประกาศของ รัฐมนตรีตามมาตรา 32(1) ให้โรงงานที่กาหนดในประกาศดังกล่าวเป็นโรงงานจาพวกท 3 ด้วย
2. ห้ามตั้งโรงงานจาพวกท 3 ก่อนได้รับใบอนุญาตเว้นแต่การตั้งโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม
3. การยื่นคำขอรับใบอนุญาตยื่นคาขอ รง.3 จานวน 3 ฉบับ ยื่นต่อสานักงานอุตสาหกรรม ท้องที่ตั้งโรงงาน
4. เอกสารที่ผู้ขอต้องแสดงพร้อมคำขอ รง.3 มี 5 การในเบื้องต้น
5. แบบแปลนแผนผังและคำอธิบายวิธีป้องกัน มีเบื้องต้น 2 รายการ
5.1 เหตุอันตราย เหตุรำคาญ (ถ้ามี)
5.2 การควบคุมการปล่อยของเสีย/มลพิษ (ถ้ามี)โดยมีคำรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
6. รายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (สำหรับโรงงานที่ต้องทำรายการฯตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์
7. แจ้งรายละเอียดมาตรการกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงงานตามแบบแจ้ง (กรณีมีของเสียอันตราย)
8. กระบวนการผลิต (กรณีโรงงานมีขั้นตอนการผลิตที่ซับซ้อน)
9. หนังสือมอบอานาจ (กรณีให้ผู้อื่นทำการแทน)

คลิก

 

คลิก

 

คลิก

 

สรุป คือ

โรงงาน หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมตั้งแต่ 5 แรงม้าหรือกำลังเทียบเท่าตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ 7 คนขึ้นไปโดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม สำหรับทำ ผลิตประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง เก็บรักษา หรือทำลายสิ่งใดๆ ทั้งนี้ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กำหนดในกฎกระทรวง

ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 7 ได้แบ่งโรงงานอุตสาหกรรมออกเป็น 3 จำพวก คือ
1. โรงงานจำพวกที่ 1 คือ โรงงานอุตสาหกรรมที่สามารถประกอบการได้โดยไม่ต้องขออนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน (ดูรายชื่อตามบัญชีท้ายกระทรวง)
2. โรงงานจำพวกที่ 2 คือ โรงงานอุตสาหกรรมที่จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนประกอบกิจการ
(ดูรายชื่อตามบัญชีท้ายกระทรวง)
3. โรงงานจำพวกที่ 3 คือ โรงงานอุตสาหกรรมที่ผู้ประกอบการจะต้องได้รับอนุญาตก่อนถึงจะ
ประกอบกิจการโรงงานได้ (ดูรายชื่อบัญชีท้ายกระทรวง)
สถานที่ห้ามตั้งโรงงาน
โรงงานจำพวกที่ 1 , จำพวก 2 และ จำพวก 3 ห้ามตั้งโรงงานในสถานที่ดังต่อไปนี้
1. บ้านจัดสรรเพื่อการพักอาศัย อาคารชุดพักอาศัย และบ้านแถวเพื่อการพักอาศัย
2. ภายในระยะ 50 เมตรจากเขตติดต่อสาธารณสถาน ได้แก่ โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา วัด
หรือศาสนสถาน โรงพยาบาล โบราณสถาน สถานที่ทำการหน่วยงานของรัฐ แหล่งอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โรงงานจำพวก 1, 2 ทำเฉพาะ ข้อ 1 บ้านจัดสรร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *