จดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนเลิกกิจการ
จดทะเบียนพาณิชย์ หลักการตั้งชื่อบริษัท หลักการออกแบบตรายาง คำแสดงบริษัทในภาษาต่างประเทศ ที่อยู่ สนง.พาณิชย์แต่ละจังหวัด รหัสธุรกิจ

จดทะเบียนพาณิชย์

รับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนที่อยู่  เปลี่ยนแปลงกรรมการ เพิ่ม/ลดวัตถุประสงค์ จดทะเบียนเพิ่ม/ลดสาขา

การเริ่มต้นบริษัท มีขั้นตอนตั้งแต่การจองชื่อของนิติบุคคล ความหมายในการจองชื่อมีดังต่อไปนี้

ชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทและคำแสดงประเภทนิติบุคคล

 • การจะจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทนั้น  ชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทเป็นสิ่งแรกที่ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนหรือผู้เริ่มก่อการจัดตั้งบริษัทจะต้องตกลงกันและนำไปตรวจสอบก่อนว่า  ชื่อดังกล่าวนั้นจะสามารถจดทะเบียนได้หรือไม่ได้  เนื่องจากมีกฎระเบียบที่ออกมาเพื่อจัดระเบียบเกี่ยวกับการใช้ชื่อเพื่อมิให้เกิดความสับสนในการประกอบธุรกิจ  เช่น  ชื่อที่จะจดทะเบียนจัดตั้งจะต้องไม่ซ้ำหรือคล้ายกับชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทที่จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว  เป็นต้น

1.ชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัท

 • นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจะไม่รับจดทะเบียนชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทในกรณีดังต่อไปนี้

 • 1.1 ชื่อที่อยู่เลขฐานตรงกับชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัท  ชื่อบริษัทจำกัดในหนังสือบริคณห์สนธิหรือชื่อบริษัทจำกัดที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนหรือได้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว  เว้นแต่เป็นชื่อของห้างหุ้นส่วนบริษัทที่จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีแล้ว

 • 1.2 ใช้ค่าหรือข้อความดังต่อไปนี้เป็นชื่อหรือประกอบชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัท

 • หนึ่งพระนามของพระเจ้าแผ่นดิน  พระมเหสี  รัชทายาท  หรือพระบรมวงศานุวงศ์ในราชวงศ์ปัจจุบันเว้นแต่จะได้รับพระบรมราชานุญาต

 • (1)  พระนามของพระเจ้าแผ่นดิน  พระมเหสี  รัชทายาท  หรือพระบรมวงศานุวงศ์ในพระราชวงศ์ปัจจุบัน  เว้นแต่จะได้รับพระบรมราชานุญาต

 • (2)  ชื่อกระทรวง  ทบวง  กรม  ส่วนราชการ  ราชการส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานหรือองค์การของรัฐ  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงที่เกี่ยวข้อง

หลักการตั้งชื่อบริษัท

ศึกษาเพิ่มเติม
 • (3)  ชื่อประเทศ เว้นแต่จะได้ระบุไว้ภายในวงเล็บต่อท้ายชื่อและอยู่หน้าคำว่า  “จำกัด”  เช่น  จะตั้งชื่อบริษัทจำกัดว่า  บริษัทโซเดียม  และมีคำว่าประเทศไทยประกอบเป็นชื่อด้วย  การใช้จะต้องใช้ว่า  “บริษัท โซเดียม (ประเทศไทย) จำกัด”

 • (4)  ชื่อที่อาจก่อให้เกิดสำคัญผิดว่า  รัฐบาล  กระทรวง  ทบวง  กรม  ส่วนราชการ

 • ราชการส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานหรือองค์การของรัฐทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ  หรือองค์การระหว่างประเทศเป็นเจ้าของหรือผู้ดำเนินการ

 • (5)  ชื่อที่ขัดต่อแนวนโยบายแห่งรัฐ  หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

 • (6)  ชื่อซึ่งมีคำว่า  “บริษัทมหาชนจำกัด”  หรือ  “บริษัท” (มหาชน) จำกัด” หรือ “บมจ”หรือชื่อที่คล้ายกันหรือด้วยขานคล้ายกับคำเช่นว่านั้น

 • (7)   ชื่อภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ  ซึ่งมีความหมายหรือทำให้เข้าใจว่าประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กิจการประกันภัย กิจการจัดหางานและกิจการคลังสินค้าหรือชื่อที่มีคำใดคำหนึ่งที่กำหนดไว้ท้ายนี้เว้นแต่จะได้แสดงหลักฐานการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจดังกล่าวได้จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

 •  

จดทะเบียนบริษัทออนไลน์
 • การออกแบบตราของห้างหุ้นส่วนบริษัท
 • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดให้ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจํากัดต้องมีตราสำคัญเพื่อใช้ควบคู่กับการลงลายมือชื่อของหุ้นส่วนผู้จัดการ  เพื่อแยกกันได้อย่างชัดเจนว่าเป็นการกระทำในนามของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดซึ่งเป็นนิติบุคคล  ไม่ใช่หุ้นส่วนผู้จัดการกระทำโดยส่วนตัว   ดังนั้นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัดจึงต้องมีตราสำคัญด้วยเสมอ   สำหรับบริษัทจำกัดประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ได้บังคับให้ต้องจดทะเบียนตราสำคัญ  บริษัทจำกัดจึงจะมีตราสำคัญหรือไม่ก็ได้
 • 1.กฎระเบียบสำคัญเกี่ยวกับตราสำคัญของห้างหุ้นส่วนและบริษัท
 •  1.1 ลักษณะของตราที่ห้ามและนายทะเบียนไม่รับจดทะเบียน
 • (1)  เครื่องหมายตรามหาจักรีบรมราชวงศ์
 • (2)  พระบรมราชาภิไธย พระปรมาภิไธยย่อของพระมหากษัตริย์ทุกรัชกาล  พระนามาภิไธยย่อของสมเด็จพระอัครมเหสีหรือสมเด็จพระยุพราช
 • (3)  พระบรมราชสัญลักษณ์ และพระราชสัญลักษณ์ ของพระมหากษัตริย์  สมเด็จพระอัครมเหสี  และสมเด็จพระยุพราช
 • (4)  พระมหามงกุฎ  มงกุฎขัตติยราชนารีหรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์อื่นใดที่ใกล้เคียงกับมงกุฎ
 • (5)  ฉัตรต่างๆ อันเป็นลักษณะของเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ
 • (6)  ตราแผ่นดิน ตราราชการ ตราครุฑพ่าหื ธงหลวง ธงชาติ ธงราชกาล เว้นแต่จะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต

ตรายางประจำบริษัท

ศึกษาเพิ่มเติม
 • (7)   พระลัญจกร เเละลัญจกรในราชการ
 • (8)  เครื่องหมายกาชาด ชื่อกาชาด กาเยเนวา  เครื่องหมายราชการ หรือเครื่องหมายใดๆที่ขัดต่อรัฐประศาสโนบายหรือศีลธรรมอันดีต่อประชาชน
 • (9)  เครื่องหมายที่ราชการ องค์การ  หน่วยงานหรือรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศขอสงวนไว้
 • 1.2  ตราสำคัญจะมีชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทหรือไม่ก็ได้  ภาษาหนึ่งภาษาใดก็ได้  แต่ชื่อในตราต้องตรงกันกับชื่อที่จดทะเบียนรวมทั้งต้องมีคำแสดงประเภทของนิติบุคคลที่ถูกต้องด้วย
 • 1.3  บริษัทจะจดทะเบียนดวงตาหรือไม่ก็ได้กฎหมายไม่บังคับ    ชื่อของกรรมการต้องประทับตราด้วย  บริษัทก็จะต้องขอจดทะเบียนดวงตราด้วย
 • 1.4  รูปรอยของดวงตราอาจมีลักษณะเป็นตราประทับหรือตราดุนก็ได้  แต่ถ้าเป็นตราดุนจะเป็นปัญหาเนื่องจากนายทะเบียนจะไม่สามารถเก็บรูปรอยดวงตราดังกล่าวไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการตรวจค้นหรือออกหนังสือรับรองดวงตราได้  ผู้ที่ประสงค์จะตรวจค้นหรือขอให้รับรองดวงตราของบริษัทที่มี ลักษณะเป็นตราดุลดังกล่าวจะต้องเดินทางไปที่สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทเพื่อขอตรวจค้นโดยทางแฟ้มเอกสารอย่างเดียวเท่านั้น  ซึ่งจะเป็นการลำบากทั้งประชาชนและนายทะเบียนเป็นอย่างยิ่ง
 • 1.5  กรณีที่ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจดทะเบียนดวงตราหลายดวง  จะต้องระบุข้อความในรายการจดทะเบียนอย่างอื่นซึ่งสมควรให้ประชาชนทราบให้ชัดเจนด้วยว่า ดวงตราใดใช้ในกรณีใด
รับทำใบอนุญาตทำงาน
non-b
รง.4
จดทะเบียนเปลี่ยนกรรมการ
 • (9)  เครื่องหมายที่ราชการ องค์การ  หน่วยงานหรือรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศขอสงวนไว้
 • 1.2  ตราสำคัญจะมีชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทหรือไม่ก็ได้  ภาษาหนึ่งภาษาใดก็ได้  แต่ชื่อในตราต้องตรงกันกับชื่อที่จดทะเบียนรวมทั้งต้องมีคำแสดงประเภทของนิติบุคคลที่ถูกต้องด้วย
 • 1.3  บริษัทจะจดทะเบียนดวงตาหรือไม่ก็ได้กฎหมายไม่บังคับ    ชื่อของกรรมการต้องประทับตราด้วย  บริษัทก็จะต้องขอจดทะเบียนดวงตราด้วย
 • 1.4  รูปรอยของดวงตราอาจมีลักษณะเป็นตราประทับหรือตราดุนก็ได้  แต่ถ้าเป็นตราดุนจะเป็นปัญหาเนื่องจากนายทะเบียนจะไม่สามารถเก็บรูปรอยดวงตราดังกล่าวไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการตรวจค้นหรือออกหนังสือรับรองดวงตราได้  ผู้ที่ประสงค์จะตรวจค้นหรือขอให้รับรองดวงตราของบริษัทที่มี ลักษณะเป็นตราดุลดังกล่าวจะต้องเดินทางไปที่สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทเพื่อขอตรวจค้นโดยทางแฟ้มเอกสารอย่างเดียวเท่านั้น  ซึ่งจะเป็นการลำบากทั้งประชาชนและนายทะเบียนเป็นอย่างยิ่ง
 • 1.5  กรณีที่ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจดทะเบียนดวงตราหลายดวง  จะต้องระบุข้อความในรายการจดทะเบียนอย่างอื่นซึ่งสมควรให้ประชาชนทราบให้ชัดเจนด้วยว่า ดวงตราใดใช้ในกรณีใด

คำแสดงประเภทนิติบุคคล

คำแสดงประเภทชื่อนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่ต้องมีและใช้คำแสดงประเภทนิติบุคคลให้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ดังนี้

ชื่อบริษัทจำกัด

การจดทะเบียนนิติบุคคลออนไลน์

ขั้นตอนการจดทะเบียนนิติบุคคลออนไลน์

 1. ให้ผู้ร่วมก่อการ 3 ท่าน ลงทะเบียนเพื่อขอเป็นผู้ใช้ระบบออนไลน์
 2. กำหนด User name  และ password
 3. ยื่นเอกสารยืนยันตัวตนที่สำนักงานพาณิชย์ จังหวดที่ท่านอยู่และสะดวก อาจมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปยืนยันแทนได้ ให้ระบุ ตอนกรอกข้อมูล
 4. ให้ Activation ใน Email จาก DBD 
 5. ให้ใช้รหัส และ User ที่ แจ้ง DBD ไว้ Lock in เข้าสู่ระบบ

อ่านเพิ่ม คลิก

 

 

จดทะเบียนออนไลน์

คลิก

สถานที่ติดต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ที่อยู่สำนักงานพาณิชย์จัหวัด
 • กระบี่
 • 99/1 ถ.ศรีตรัง ต.กระบี่ใหญ่  อ.เมือง  จ.กระบี่  81000
 • โทร. 0 7563 2376 , 0 7562 3341  โทรสาร. 0 7563 2377
 • Email :krabi@dbd.go.th
 • กาญจนบุรี             
 • 100/38 ถ.ริมแม่น้ำแม่กลอง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  71000
 • โทร.  0 3451 6856 , 0 3451 5014  โทรสาร. 0 3462 2125
 • Email :kanchanaburi@dbd.go.th
 • กาฬสินธุ์
 • 3/3  ถ.บายพาสทุ่งมน  ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  46000
 • โทร. 0 4381 1435  โทรสาร. 0 4381 1431
 • Email :kalasin@dbd.go.th
 • กำแพงเพชร          
 • อาคารศูนย์ราชการจังหวัด  ชั้น 1  ต.หนองปลิง  อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร  62000
 • โทร. 0 5571 0171-2  โทรสาร. 0 5571 0172 -3
 • Email :kamphanephet@dbd.go.th
 • ขอนแก่น
 • 4/1  ถ.หน้าศูนย์ราชการ  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000
 • โทร. 0 4333 2056, 0 4324 1184  โทรสาร.0 4324 1162 , 0 4324 3415
 • Email :khonkaen@dbd.go.th
 • จันทบุรี
 • สำนักงานพาณิชย์จังหวัด  1162/2  ถ.ท่าแฉลบ  ต.ตลาด  อ.เมือง  จ.จันทบุรี  22000
 • โทร. 0 3930 1611  โทรสาร. 0 3931 1990
 • Email :chanthaburi@dbd.go.th
 • ฉะเชิงเทรา
 • 246/3  ถ.มรุพงษ์  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000
 • โทร. 0 3827 2223 , 0 3851 6781  โทรสาร. 0 3851 2223 , 0 3881 4482
 • Email :chachoensao@dbd.go.th
 • ชลบุรี
 • สำนักงานพาณิชย์จังหวัด  43/16  ถ.โรงพยาบาลเก่า  ต.บางปลาสร้อย  อ.เมือง  จ.ชลบุรี  20000
 • โทร. 0 3827 9169 , 0 3827 4812  โทรสาร. 0 3827 9521
 • Email :chonburi@dbd.go.th
รหัสธุรกิจ

01111 การปลูกข้าวโพดที่ใช้เมล็ดแก่
01112 การปลูกธัญพืช (ยกเว้นข้าวและข้าวโพด)
01113 การปลูกพืชตระกูลถั่ว
01114 การปลูกถั่วเหลือง
01115 การปลูกพืชน้ำมัน (ยกเว้นถั่วเหลือง)
01121 การปลูกข้าวจ้าว
01122 การปลูกข้าวเหนียว
01131 การปลูกพืชผักกินใบและพืชผักกินต้น รวมถึงการเพาะเมล็ดพันธุ์ผัก
01132 การปลูกพืชผักกินผลรวมถึงแตงชนิดต่าง ๆ รวมถึงการเพาะเมล็ดพันธุ์ผัก
01133 การปลูกพืชผักกินหัว
01134 การปลูกพืชจำพวกรากและหัว (ยกเว้นมันสำปะหลัง)
01135 การปลูกมันสำปะหลัง
01136 การเพาะเห็ด
01139 การปลูกพืชผักอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
01140 การปลูกอ้อย
01150 การปลูกยาสูบ
01161 การปลูกฝ้าย

เป็นต้น

ศึกษาเพิ่มเติม

คลิก

ศึกษาเพิ่มเติม

คลิก

ศึกษาเพิ่มเติม

คลิก

สรุป สิทธิพิเศษที่ท่านจะได้รับเมื่อเริ่มธุรกิจกับเรา

         ท่านจะได้รับบริการจากมืออาชีพ แบบครบวงจร  One stop service เริ่มต้นธุรกิจอย่างมั่นใจ ไม่ต้องลองผิดลองถูก ให้เสียเวลา ไม่ต้องจ้างพนักงานที่เกินความจำเป็นลดต้นทุน เพื่อให้ธุรกิจที่ต้องมีค่าใช้จ่ายที่จำเป็น เอาเวลาไปทำการตลาด หรือ งานที่ท่านต้องพัฒนา ให้เติบโตอย่างเต็มที่ ไม่ต้องเสียเวลาไปเรียน คอร์สธุรกิจเรียนลงมือทำเอง ให้มืออาชีพอย่างเราดูแลท่าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *