BOI

boiregister
การส่งเสริมการลงทุน เงื่อนไขการส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริมการลงทุน SME การใช้พลังงานทดแทน การประหยัดพลังงาน การเปลี่ยนเครื่องจักร ด้านวิจัยและพัฒนา ด้านยกระดับมาตรฐาน ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

บริการรับขอ boi ส่งเสริมการลงทุน

เราเป็นบริษัทที่มีบริการ boi ขอรับการส่งเสริมการลงทุน

 •         ให้กับลูกค้า ครบวงจร ดูแลใน ส่วนของการเขียนโครงการเพื่อขอ BOI และรวมถึงการ นำเข้าเครื่องจักรเก่า และใหม่ การสั่งปล่อยเครื่องจักรเก่า BOI และ เครื่องจักรใหม่ หรือ หากนำเข้าไม่ทันก็สามารถขอขยายเวลานำเข้า เครื่องจักรได้ และหากท่านถึงกำหนดเวลาแจ้งเปิดดำเนินการ BOI หรือ ขยายเวลาเปิดดำเนินการ boi เราก็สามารถดูแลท่านได้การยื่นขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
 •         ผู้ขอสามารถเลือกขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการประเภทเดียวหรือหลายประเภทก็ได้ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด รายละเอียดตามคำชี้ แจงสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่่อง การขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentives) ด้านพัฒนาความสามารถทางการแข่งขัน

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557 ลงวันที่่ 6 กรกฎาคม 2561 ดังนี้

(1) กรณี โครงการที่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิและประโยชน์ในการยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคล (กิจการกลุ่ม A)

– ผู้ขอรับการส่งเสริมที่มีความประสงค์จะขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-basedIncentives) สามารถยื่นแบบประกอบคำขอรับการส่งเสริมสำหรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมเพื่่อพัฒนา

    ความสามารถในการแข่งขัน (FPA PP 37) พร้อมกับการยื่นคำขอรับการส่งเสริมหรือยื่นเพิ่มเติมภายหลังได้

– กรณีที่ ยื่นคำขอเพื่อขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมในภายหลัง ผู้ขอรับการส่งเสริมจะต้องมีสิทธิและประโยชน์

    ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 31 เหลืออยู่ทั้งระยะเวลาและวงเงินที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

(2) กรณี โครงการที่ไม่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิและประโยชน์ในการยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคล (กิจการกลุ่ม B)

– ผู้ขอรับการส่งเสริมที่มีค วามประสงค์จะขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-basedIncentives) จะต้องยื่นแบบประกอบคำขอรับการส่งเสริมสำหรับสิทธิและประโยชน์เพิ่ม

เงื่อนไขการส่งเสริม BOI

เข้าข่ายBOI กลุ่ม A

(1) กรณี โครงการที่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิและประโยชน์ในการยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคล (กิจการกลุ่ม A)

– ผู้ขอรับการส่งเสริมที่มีความประสงค์จะขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-basedIncentives) สามารถยื่นแบบประกอบคำขอรับการส่งเสริมสำหรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมเพื่่อพัฒนา

ความสามารถในการแข่งขัน (FPA PP 37) พร้อมกับการยื่นคำขอรับการส่งเสริมหรือยื่นเพิ่มเติมภายหลังได้

– กรณีที่ ยื่นคำขอเพื่อขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมในภายหลัง ผู้ขอรับการส่งเสริมจะต้องมีสิทธิและประโยชน์

ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 31 เหลืออยู่ทั้งระยะเวลาและวงเงินที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

กรณีไม่เข้าข่ายกลุ่ม B

(2) กรณี โครงการที่ไม่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิและประโยชน์ในการยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคล (กิจการกลุ่ม B)

– ผู้ขอรับการส่งเสริมที่มีค วามประสงค์จะขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-basedIncentives) จะต้องยื่นแบบประกอบคำขอรับการส่งเสริมสำหรับสิทธิและประโยชน์เพิ่ม

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557

ศึกษาเพิ่มเติม

คลิก

boi

มาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับวิสาหกิจ

        ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)คุณสมบัติโครงการที่ขอรับการส่งเสริมจะต้องเข้าข่ายประเภทกิจการในกลุ่ม A และ B1 ของบัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ยกเว้นประเภท 7.23.1

กิจการโรงแรม โดยกำหนดเงื่อนไขต้องมีจำนวนห้องพักไม่น้อยกว่า50 ห้อง แต่ไม่เกิน 99 ห้อง และต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาทต่อห้อง

เงื่อนไข

 1. ต้องมีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน
 2. ต้องมีเงินลงทุนขันต่ำของแต่ละโครงการไม่น้อยกว่า 500,000 บาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
 3. ต้องมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนไม่เกิน 4 ต่อ 1
 4. อนุญาตให้นำเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศมาใช้ในโครงการที่ขอรับการส่งเสริมได้ มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยจะคำนวณราคาเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศโดยใช้มูลค่าตามบัญชี และต้องลงทุนใหม่ในเครื่องจักรหลักเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ50 ของมูลค่าเครื่องจักรที่ใช้ในโครงการ
 5. เมื่อรวมกิจการทั้งหมดทั้งที่ได้รับการส่งเสริมและไม่ได้รับการส่งเสริมแล้ว ผู้ขอรับการส่งเสริมต้องมีรายได้ของกิจการรวมกันแล้วไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อปี ในช่วง 3 ปีแรก นับแต่วันที่เริ่มมี รายได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม

สิทธิและประโยชน์

 1. ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร
 2. ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับประเภทกิจการในกลุ่ม A เป็นสัดส่วนร้อยละ 200 ของเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
 3. สิทธิและประโยชน์อื่นให้ได้รับตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 2/2557 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557

มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ

มาตรการ BOIการใช้พลังงานทดแทน

มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทนการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา การออกแบบทางวิศวกรรม และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตมาตรการนี้ใช้กับ

 1. กิจการที่ดำเนินการอยู่แล้ว ไม่ว่าจะได้รับส่งเสริมหรือไม่ก็ตาม โดยต้องเป็นประเภทกิจการที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนประกาศให้การส่งเสริมการลงทุนที่่ใช้บังคับอยู่ในขณะยื่นขอรับการส่งเสริม
 1. โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนอยู่แล้วสามารถยืนขอรับการส่งเสริมภายใต้มาตรการนี้ได้      เมื่อระยะเวลาการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นสิ้นสุดลงแล้ว หรือเป็นโครงการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคยกเว้นประเภทกิจการที่มี นโยบายเฉพาะที่จะไม่ให้สิทธิและประโยชน์ ตามที่สำนักงานกำหนด
grow

สำนักงานส่งเสริมการลงทุนมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนในด้านต่างๆดังต่อไปนี้

boi
 1. มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการประหยัดพลังงาน

การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

        ผู้ยื่นขอจะต้องเสนอแผนการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อการประหยัดพลังงาน การนำพลังงานทดแทนมาใช้ในกิจการ หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังนี้

 1. จะต้องมีการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรไปสู่เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้เกิดการใช้พลังงานลดลงตามสัดส่วนที่กำหนด
 2. จะต้องมีการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เพื่อให้มีการนำพลังงานทดแทนมาใช้ในกิจการในสัดส่วนตามที่กำหนดเมื่อเทียบกับการใช้พลังงานทั้งสิ้น
 1. จะต้องมีการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการลดปริมาณของเสียน้ำเสียหรืออากาศตามเกณฑ์ที่กำหนดสิทธิและประโยชน์
 1. ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
 2. ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุุคคล 3 ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่่ดินและทุนหมุนเวียนในการปรับปรุง ทั้งนี้ ให้ได้รับยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคลจากรายได้ของกิจการที่ดำเนินการอยู่เดิม
 1. ระยะเวลายกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคล ให้นับจากวันที่มีรายได้ ภายหลังได้รับบัตรส่งเสริม

        ประเภทกิจการที่ไม่เข้าข่ายในการยื่นขอรับการส่งกเสริมการลงทุนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการประหยัด

พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่

– ประเภท 5.8 กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

– ประเภท 7.2 กิจการสถานี บริการก๊าซธรรมชาติ

– ประเภท 7.7 กิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุน (TRADE AND INVESTMENT SUPPORT OFFICE : TISO)

– ประเภท 7.9.2.6 กิจการ CO-WORKING SPACE

– ประเภท 7.34 กิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ(INTERNATIONAL BUSINESS CENTER : IBC)

– ประเภท 7.37 กิจการศูนย์จัดหาจัดซื้อวัตถุดิบ ชิ้นส่วนและส่วนประกอบระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL PROCUREMENT OFFICE : IPO)

boi

2. มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร

ผู้ยื่นขอจะต้องเสนอแผนการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยมี 2 กรณีได้แก่

 1. กรณีการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรที่นำระบบอัตโนมัติมาใช้ในสายการผลิต การให้บริการที่มีอยู่เดิมเพื่่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตการให้บริการ โดยจะต้องดำเนินการตามตัวชี้วัดที่กำหนด

          ประเภทกิจการที่ไม่เข้าข่ายในการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการปรับเปลี่่ยนครื่องจักร ได้แก่

– ประเภท 4.6 กิจการผลิตรถยนต์ทั่วไป

– ประเภท 4.12 กิจการผลิตรถจักรยานยนต์ (ยกเว้นที่่มีความจุกระบอกสููบต่ำกว่า 248 ซีซี )

– ประเภท 5.8 กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

– ประเภท 7.2 กิจการสถานี บริการก๊าซธรรมชาติ

– ประเภท 7.7 กิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุน (TRADE AND INVESTMENT SUPPORT OFFICE : TISO)

– ประเภท 7.9.2.6 กิจการ CO-WORKING SPACE

– ประเภท 7.34 กิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL BUSINESS CENTER : IBC)

– ประเภท 7.37 กิจการศูนย์จัดหาจัดซื้อวัตถุดิบ ชิ้นส่วนและส่วนประกอบระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL

PROCUREMENT OFFICE : IPO)

 1. กรณี การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรที่ไม่ใช่เครื่องจักรระบบอัตโนมัติเพื่่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตการให้บริการ

        2.1 การนำเทคโนโลยี ใหม่ที่ไม่ใช่เครื่องจักรระบบอัตโนมัติ (รวมถึงเครื่องจักรที่ไม่ใช่เครื่องจักรระบบอัตโนมัติที่มาพร้อมระบบด้านดิจิทัล) เข้ามาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อยกระดับกระบวนการทำงาน หรือการบริหารจัดการ โดยผลการดำเนินงานจะต้องเป็นไปตามตัวชี้วัดที่่กำหนด

       2.2 การใช้เครื่องจักรรุ่นใหม่ของเทคโนโลยีการผลิตลักษณะเดิมสายการผลิตเดิม ผลการดำเนินการจะต้องเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนด

      2.3 ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตอยู่เดิมจะต้องเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดและสามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจนผู้ยื่นขอจะต้องเป็นประเภทกิจการที่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (ประเภทกิจการกลุ่ม A)สิทธิและประโยชน์

 1. ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
 2. ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 3 ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของเงินลงทุน โดยไม่่รวมค่่าที่่ดิน

       และทุนหมุนเวียนในการปรับปรุง ทั้งนี้ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากรายได้ของกิจการที่ดำเนินการอยู่เดิมทั้งนี้กรณีการใช้เครื่องจักรที่มีการเชื่อมโยงหรือสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรระบบอัตโนมัติในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าเครื่องจักรที่มีการปรับเปลี่ยน ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของเงินลงทุน โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนในการปรับปรุง

 1. ระยะเวลายกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคล ให้นับจากวันที่่มีรายได้ภายหลังได้รับบัตรส่งเสริม
machaine

3.มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการวิจัยและพัฒนา หรือออกแบบทางวิศวกรรม

          ผู้ยื่นขอจะต้องเสนอแผนการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา หรือออกแบบทางวิศวกรรมตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยจะต้องมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายด้านวิจัยและพัฒนา หรือออกแบบทางวิศวกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก นับจากวันที่ยื่นขอรับการส่งเสริม ในกรณีเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ต้องลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาหรือออกแบบทางวิศวกรรม ไม้นอยกว่าร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก นับจากวันที่ยืนขอรับการส่งเสริมสิทธิและประโยชน์

 1. ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
 2. ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคล 3 ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนในการปรับปรุง ทั้งนี้ให้ได้รับยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคลจากรายได้ของกิจการที่ดำเนินการอยู่เดิม
 1. ระยะเวลายกเว้นภาษีี เงินได้นิติบุุคคล ให้นับจากวัันที่มีรายได้ภายหลังได้รับบัตรส่งเสริม

         ประเภทกิจการที่ม่าเข้าข่ายในการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการวิจัยพัฒนาและออกแบบทางวิศวกรรม ได้แก่

– ประเภท 5.8 กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

– ประเภท 7.2 กิจการสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ

– ประเภท 7.7 กิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุน (TRADE AND INVESTMENT SUPPORT OFFICE : TISO)

– ประเภท 7.9.2.6 กิจการ CO-WORKING SPACE

– ประเภท 7.34 กิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ(INTERNATIONAL BUSINESS CENTER : IBC)

– ประเภท 7.37 กิจการศูนย์จัดหาจัดซื้อวัตถุดิบ ชิ้นส่วนและส่วนประกอบระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL

PROCUREMENT OFFICE : IPO)

 1. มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้าน การยกระดับอุตสาหกรรม

          ไปสู่มาตรฐานเพื่อความยั่งยืน (Sustainability) ในระดับสากลผู้ยืนขอจะต้องเสนอแผนการลงทุนเพื่อการยกระดับอุตสาหกรรมไปสู่มาตรฐานเพื่อความยังยืน (Sustainability) ในระดับสากลเช่น มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี(Good Agriculture Practices: GAP) มาตรฐานการรับรองป่าไม้ตามแนวทางขององค์การพิทักษ์ป่าไม้ (Forest Stewardship Council: FSC) มาตรฐาน PEFCs (Program for the Endorsement of ForestCertification Scheme) มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร (ISO 22000) หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์

          อุตสาหกรรมระบบการจัดการป่าไม้แบบยั่งยืน (ISO 14061 Sustainable Forest Management System (SFM)) หรือ มาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่า และจะต้องมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายดำเนินการตามแผนดังกล่าว โดยต้องได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าวภายใน 3 ปี นับจากวันที่ออกบัตรส่งเสริมสิทธิและประโยชน์

 1. ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
 2. ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคล 3 ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนในการปรับปรุง ทั้งนี้ ให้ได้รับยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคลจากรายได้ของกิจการที่ดำเนินการอยู่เดิม
 1. ระยะเวลายกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคล ให้นับจากวันที่มีรายได้ภายหลังได้รับบัตรส่งเสริมบริการที่เกี่ยวข้อง

ศึกษาเพิ่มเติม

คลิก

ศึกษาเพิ่มเติม

คลิก

ศึกษาเพิ่มเติม

คลิก

register

ศึกษาเพิ่มเติม

คลิก

 1. มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ผู้ยื่นขอจะต้องเสนอแผนการลงทุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ยกระดับกระบวนการทำงานตามเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตหรือการให้บริการ ในกรณี ใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

 1. การนำซอฟต์แวร์โปรแกรมหรือระบบสารสนเทศ มาใช้ในระดับที่มีการเชื่อมโยงภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ(INTEGRATED) และเชื่อมโยงภายนอกองค์กรบางส่วน (CONNECTED) หรือมีการเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกโดยต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างน้อย 3 ฟังก์ชัน มาใช้บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหรือการให้บริการ
 1. การประยุุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (ARTIFICIAL INTELLIGENCE หรือ AI) MACHINE LEARNING การนำ BIG DATAมาใช้หรือการวิเคราะห์ข้อมูล (DATA ANALYTICS)
 1. การนำซอฟต์แวร์โปรแกรมหรือระบบสารสนเทศ มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมููลระหว่างระบบของบริษัทกับระบบออนไลน์ของภาครัฐ เช่น เชื่อมโยงกับระบบ NATIONAL E-PAYMENT เป็นต้น ตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบในกรณี1. และ 3. จะต้องมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายในการใช้ซอฟต์แวร์ โปรแกรมหรือระบบสารสนเทศที่่พัฒนาหรือปรับปรุงโดยผู้ประกอบการในประเทศไทยซึ่งได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         ทั้งนี้การปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการใช้ทคโนโลยีดิจิทัล กิจการที่มีอยู่เดิมของผู้ยื่นขอจะต้องเป็นประเภทกิจการที่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคล (ประเภทกิจการกลุ่ม A)

คลิก

คลิก

ru department

คลิก

สรุปคือ

 •         BOI การส่งเสริมการลงทุน เป็นอีกหนึงเครื่องมือของทางภาครัฐที่เปิดโอกาสให้ SME ทุกคน ได้เข้าถึงตามลักเกณฑ์ ที่ได้ระบุไว้ ได้ประโยชน์และสิทธิมากมาย เช่น การลดหย่อนภาษีนิติบุคคล ภาษีนำเข้าวัตถุดิบ และ เครืองจักร และสิทธิพิเศษ สำหรับ บริษัท ที่ต้องการจ้างคนต่างชาติ มาทำงาน ที่นอกเหนือไปจาก ระเบียน ปกติ ที่ ต้องมีทุนจดทะเบียน ชำระเต็ม 2 ล้านบาท และ พนักงานชาวไทย 4 คน ต่อ คนต่างชาติ 1 คน หากท่านได้รับการส่งเสริมการลงทุน ท่านสามารถ มี ผู้ชำนาญงานเข้ามาทำงาน โดย อยู่บนเงื่อนไข ที่ทาง BOI มอบ ให้ท่าน
 •          เราสามารถ ดูแลและเป็นที่ปรึกษาให้ท่านได้อย่างมั่นใจ ว่า เราสามารถ นำเครืองมือที่ถูกต้องให้ท่านได้นำมาใช้เพื่อเติบโด เหนือ คู่แข่งทางการค้า และได้คู่ค้าทางธุรกิจ ที่เป็น BOI เหมือท่าน ระหว่าง บริษัท ที่ได้ BOI กับ บริษัท ที่ได้ BOI และอื่นๆ อีกมากมาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *